کارگاه‌های آموزشی

كارگاه‌‏هاى آموزشى يكى از راه‏‌هاى ايجاد تعهد و تخصص، افزايش دانش شغلى، اطلاعات عملى و اجتماعى، نوآورى، نوسازى و بالا بردن سطح كارايى هر مؤسسه است.
تجربه نشان داده است در نظام آموزشی كه علم و دانش در كنار مهارت‌های زندگی تعلیم داده می‌شود، توانمندی دانش‌آموزان به عنوان آینده سازان كشور ارتقاء می‌یابد. در این میان، آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، نحوه آموزش مهارت‌ها، شناسایی نیازمندی‌های لازم، توجه به فضا و محیط پیرامون دانش آموزان و نوع بیان مهارت آموز است كه بر افزایش یا كاهش علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مهارت‌ورزی و گیرایی آن تاثیر می گذارد.
با رشد روزافزون جوامع و تغییر سبك زندگی، نیاز به همراهی آموزش و مهارت دو چندان شده است؛ امری كه با تكیه صِرف به كتاب و محیط آموزشی دست یافتنی نیست. متاسفانه در كشور ما، این موضوع مغفول مانده و سنگینی بار آموزشی كتاب های درسی، فرصت و فراغت آموزش مهارت های زندگی و رفتاری مطابق با واقعیت های بیرون از فضای آموزشی را از دانش آموزان سلب كرده است.
اما نكته مهم تر، نحوه آموزش و بیان مهارت ها به دانش آموزان است كه فراگیری را برای آنها جذاب كند.