هیأت امنای دبیرستان شهیده معصومه قزوینی

اعضای هیأت امنای دبیرستان شهیده معصومه قزوینی

سال تحصیلی      98-97

جناب آقای دکترحسین رضا سراج

رئیس هیأت امناء

سرکارخانم  آزیتا علمی

دبیر هیأت امناء

جناب آقای   منصور غفاری

عضو

جناب آقای   محمد جوکار

عضو

جناب آقای دکتر    محمد رضا محمد یوسفی

عضو

جناب آقای دکتر  علی حایک

عضو

جناب آقای   حسین مهریار

عضو

سرکار خانم    فرحناز مختاریان پور

عضو

سرکارخانم  رز چهره قانی

عضو

سرکارخانم  زهرا سادات مشهدی

عضو

سرکارخانم  طاهره موفقی اردستانی

عضو